لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31050

سپهر سخن – ف۳ ق۲۰ – شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف

119

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: شرف و مزیت اخلاف بر اسلاف در این است که اموری که در زمان سابق به محک تجربه رسیده و فوائد عظیمه اش ثابت گشته، اخلاف آن را از اسلاف اقتباس نمایند و تاسی به ایشان کنند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.