لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31049

شعله (۱) لوا (۲) – رجعت دوباره مسیح رازها گشوده می شوند

143

لواکه شیفته آئین بهائی شده درکلاس درسی که یک بهائی ایرانی تشکیل داده بود شرکت می کند تاببیند آیااین آئین جوابگوی رازورمزهای کتاب مقدس می باشد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.