لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31013

صفحه نمایش ف۲ ق۱۴ – فریده فرجام۱ نمایش: تاجماه۱

90

بخش اول: قسمت اول سرگذشت فریده فرجام اولین بانوی نمایش نامه نویس ایران.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه تاجماه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.