لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31012

برنامه کامل ۱ مهر ۱۳۹۷

151

دو بخش پیام دوست این هفته هم عبارت است از صفحه نمایش و پیشنهاد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.