لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=31002

عرفان جانان – القاب و نام ها بکار رفته در رساله چهار وادی

181

گرچه این رساله در دوران بغداد و پیش از آشکار کردن مقام حضرت بهاءالله نوشته شده ولی فرنام ها و اشارات ایشان در این رساله به خویش، مقام ایشان را بروشنی نشان می دهد. این سخنان از زیبایی ویژه ای برخوردار است و مانند گوئی ها (استعارات) فراوانی را در بر دارد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.