لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30961

یک فنجان چای داغ (۲۸) – زنان زندگی را زنده نگه می دارند

163

در هنگام جنگ بیشتر مردم تنها یک طرف از آن را می بینند، طرفی که مردان و دولت ها در تکاپو هستند که در جنگ پیروز شوند. اما کمتر کسی طرف دیگر جنگ را می بیند. زنانی که از کودکان خود مراقبت می کنند، به دانش آموزان درس می دهند، زنانی که کار می کنند تا زندگی ادامه داشته باشد. این هفته با هم قسمت هایی از تد تاک زینب صلبی را می شنویم. زنی که در عراق و زمان جنگ بزرگ شده است، و با تاسیس موسسه «زنان برای زنان بین المللی»، به پشتیبانی عملی و روحی زنان نجات یافته از جنگ مشغول است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.