لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30957

یک قهرمان (۵۱) – فلورانس فلیپس و تدریس زبان

103

فلورنس که خود فرزند یک خانواده مهاجر است، با وجود کهولت سن به آموزش زبان مهاجرین می پردازد و به آن ها در ساختن فردایی بهتر کمک می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.