لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30906

ما دوتا (۷۲) – تفسیرکننده معتبر

130

آرش: وحدت داشتن، یعنی درکنار هم بودن، به داد هم دیگه رسیدن، در موارد مهم به طور یکپارچه عمل کردن، هدف مشترک داشتن. می دونی، وحدت خیلی سرشارتره، خیلی پرتره، خیلی چیزا توش هست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.