لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30861

دوران شکوفایی (۲۵) – یک شروع خوب

176

نگار: یک هفته بود که با ندا برای تشکیل جمع شوروالدین برنامه ریزی می کردیم. یک شب هم رفتیم و همه رو دعوت کردیم. آقا غلامی ما رو به در خونه ها می رسوند و منتظر می موند تا ما با بابا مامان ها صحبت کنیم و بعد ما رو به خونه ی بعدی می رسوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.