لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30844

صفحه نمایش ف۲ ق۱۳ – بیژن مفید۴ نمایش: شهر قصه۲

195

بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت بیژن مفید. سرانجام زندگی او.
بخش دوم: قسمت دوم بخشی از نمایش نامه شهر قصه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.