لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30792

ورقی از خاطرات ف۲ ق۷ – منطق نا فهمیدنی

50

تلاش استادى سخت گیر براى فهم منطق آیلین شش ساله


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.