لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30694

جواهر وجود (۴۹) – نظم و ساماندهی و اجرای امور به نحو مطلوب

194

تنظیم وقت برای انجام کارها و قرار دادن هرچیز در جای خود و برنامه ریزی مشخص برای انجام یک پروژه نشانه منظم بودن یک فرد است .ببینیم با فرزندانمان چه کنیم تا افرادی منظم بار بیایند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.