لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30663

صفحه نمایش ف۲ ق۱۲ – بیژن مفید۳ نمایش: شهر قصه۱

169

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت بیژن مفید. شهر قصه چگونه شکل گرفت؟
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه شهر قصه


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.