لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30562

یک قهرمان ( ۴۹) – پائول استکلنسکی ونجات سگ ها

91

پائول که یک دوره آموزش خلبانی را پشت سر گذاشته، با هزینه شخصی سگ ها بی سرپرستی را که در پناهگاه هایی در جنوب کشور با خطر مرگ روبرو هستند با هواپیما به شمال می برد تا برایشان سرپرست پیدا کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.