لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30515

جواهر وجود (۴۸) – همت و فعالیت بر اساس اهداف معین

241

هدفمند بودن یعنی دلیل مشخصی برای کاری که انجام می دهیم داشته باشیم وبراساس هدفی معین مشتاقانه حرکت کنیم. کارشناس این برنامه توضیح می دهند که با فرزندانمان چه باید کرد تا افرادی با همت وباهدف پرورش یابند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.