لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30514

سپهر سخن – ف۳ ق۱۷ – آرزو

146

حضرت عبدالبهاء می فرمایند: «همچو گمان منما که آنچه آرزوی انسان است، خیر انسان است».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.