لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30402

ما دوتا (۶۸) – دو نظام دانایی مکمل

179

آرش: بیت العدل اعظم، شورا حاکمه بین المللی بهائی می فرمایند: «علم و دین دو نظام دانایی مستقل اما مکمل یکدیگر و محرک پیشرفت تمدن می‌ باشند».
تهمینه: همچنین «دین بدون علم به ‌سرعت به سطح خرافات و تعصبات تنزل می‌ یابد و علم بدون دین به ابزاری برای مادی‌ گرایی خشک تبدیل می‌ گردد.»


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.