لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30258

ورقی از خاطرات ف۲ ق۴ – اکسیر

202

آن یک صفت که نا زیباترین رفتارها یک انسان را به زیبایى بدل نمودند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.