پندها و پیمان ها – دکتر حشمت موید

زندگینامه استاد و بخشی از مقاله ایشان با عنوان «تعصب انسان را کور می کند».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30256