لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30200

ما دوتا (۶۸) – دین اگر مطابق علم نباشد جهل است

151

تهمینه: یکی از تعالیم خیلی مهم حضرت بهاءالله که به نظر من روح این عصر و زمانه تطابق علم ودینه.
آرش: تعالیم حضرت بهاءالله یه دریاست و همه شون هم روح این عصر و زمان هستن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.