لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30171

سپهر سخن – ف۳ ق۱۵ – تربیت، اخلاق

136

حضرت عبدالبها می فرمایند: مقصود از جلوه الهی و طلوع انوار غیب غیرمتناهی تربیت نفوس است و تهذیب اخلاق من فی الوجود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.