لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=30170

برنامه کامل ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

205

سه شنبه نقره ای اراغه دهنده دو برنامه به حضور شما گرامیان است یکی «جواهر وجود» و دیگری «سپهر سخن».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.