سپهر سخن – ف۳ ق۱۳ – دو مقام انسان

16

حضرت عبدالبها میفرمایند: در انسان دو مقام موجود، نورانی و ظلمانی، الهی و طبیعی، رحمانی و شیطانی. زیرا خط فاصل بین نور و ظلمت است و در دایره ی وجود در حضیض ادنی واقع که نهایت نزول است ولی بدایت صعود است؛ لهذا جائِزُالجَهَتَین است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29805