لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29805

سپهر سخن – ف۳ ق۱۳ – دو مقام انسان

128

حضرت عبدالبها میفرمایند: در انسان دو مقام موجود، نورانی و ظلمانی، الهی و طبیعی، رحمانی و شیطانی. زیرا خط فاصل بین نور و ظلمت است و در دایره ی وجود در حضیض ادنی واقع که نهایت نزول است ولی بدایت صعود است؛ لهذا جائِزُالجَهَتَین است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.