لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29804

جواهر وجود (۴۴) – سرشار از سرور بودن و احساس سعادت داشتن

113

سرور یعنی احساس سلامت و سعادت داشتن که از تحسین تمام نعمت های حیات سرچشمه میگیرد کارشناس برنامه به ما می گویند که فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا با احساس سرور و شادمانی زندگی کنند و همیشه پر از نشاط و شادمانی باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.