لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29778

صفحه نمایش ف۲ ق ۷ – اکبر رادی۵ نمایش: خانمچه و مهتابی ۱

119

بخش اول: قسمت پنجم سرگذشت اکبر رادی. بخش هایی از: سخنان هادی مرزبان و یادداشتی از حمیده عنقا همسر اکبر رادی
بخش دوم: قسمت هایی از نمایش نامه خانمچه و مهتابی ۱


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.