لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29701

آئین بهائى (۱) – بهائیان ق۱

148

بخشی از کتاب آئین بهائی٬‌ نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم در این قسمت : حضرت بهاءالله در میانۀ قرن نوزدهم آیینى را بنیان گذاشت که رسالتش وحدت عالم انسانى و آرمانش …


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.