لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29691

سپهر سخن – ف۳ ق۱۲ – تکلیف بهائیان

118

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند: ما را تکلیف همین است که به عالم دل و جان پردازیم و به روشنایی عالم انسانی برخیزیم. تا نفوس جواهر تقدیس گردند و آیات توحید شوند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.