لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29653

صفحه نمایش ف۲ ق۶ – اکبر رادی۴

101

نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبّه)
بخش اول: قسمت چهارم سرگذشت اکبر رادی. سخنان حمیده عنقا و آرش رادی، همسر و فرزند اکبر رادی در یک مصاحبه درباره او.
بخش دوم: قسمت دوم و پایانی بخشی از نمایش نامه باغ شب نمای ما.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.