لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29652

پیشنهاد (۴۱) – معجزه‌ یادداشت کردن

127

این هفته، در برنامه‌ی پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای کارهای در درست انجام خود چک‌ لیست تهیه‌ کنید، تا بارِ‌ روانی کارهای انجام‌ نشده‌ خود را به یادداشت منتقل کرده با ذهنی رهاتر کارهای خود را یکی یکی پیگیری نمایید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.