لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29550

آموزه‌های نو – ف۴ ق۲۰

130

مرور مقاله‌های «لطفا از اشتباه کردن نترسید!» نوشتۀ کیتی رومن، و «سه راه سازنده در مواجهه با حوادث طبیعی»، نوشتۀ دریک استون


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.