لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29522

سپهر سخن – ف۳ ق۱۱ – شرف

225

حضرت عبدالبها می فرمایند: اشرفا، شرف عالم انسانی امروز به موهبت ربانی است و عزت ابدیه در آفاق به پرتو اشراق شمس حقیقت است. هر شرفی ساجد این شرف است و هر عزتی خادم این عزت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.