لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29493

(صفحه نمایش ف۲ ق۵ – اکبر رادی ۳ نمایش باغ شب نمای ما (فصل دوم کتاب – جبه

133

بخش اول: قسمت سوم سرگذشت اکبر رادی. علل علاقه رادی به آنتوان چخوف. خلاصه ای از فعالیت های نویسندگی رادی در نمایش نامه نویسی.
بخش دوم: قسمت اول بخشی از نمایش نامه باغ شب نمای ما.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.