لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29385

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۹

144

مصاحبه با سیما مبینی درباره مقاله «مسلمان ها و یهودیان: با هم ازدواج کنید!»، بخش دوم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.