لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29364

سپهر سخن – ف۳ ق۱۰ – مزاح، شوخی

217

حضرت عبدالبها می فرمایند: گاهی مزاح سبب اهتزاز قلوب گردد و مورث انشراح صدور شود. ولی مزاحی که فی الحقیقه جدی محض در لباس مزاح است این خوش تر و دلکش تر است زیرا تاثیرش بیشتر.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.