لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=29248

آموزه‌های نو – ف۴ ق۱۸

175

مصاحبه با سیما مبینی درباره مقاله «مسلمان‌ها و یهودیان: با هم ازدواج کنید!» بخش اول


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.