لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28951

سوال از من، جواب از مامان (۳۷) – تربیت درآئین بهائی

105

یکی از مهم ترین تعالیم حضرت بهاءالله که تاثیر مستقیم در اصلاح عالم دارد تعلیم و تربیت است. آرمان مقاله ای در این زمینه نوشته که با مادرش آن را بررسی می کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.