لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28950

زاویه سوم (۴) – دموکراسی و نقش فرد ق ۲

62

در ادامه برنامه قبل این سوال طرح می‌شود که آیا به افراد این اجازه داده می شود نقش خود را برای رسیدن به دموکراسی ایفا کنند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.