لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28950

زاویه سوم (۴) – دموکراسی و نقش فرد ق ۲

240

در ادامه برنامه قبل این سوال طرح می‌شود که آیا به افراد این اجازه داده می شود نقش خود را برای رسیدن به دموکراسی ایفا کنند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.