لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28861

سپهر سخن – ف۳ ق۹ – علم و دانایی و کسب آن

173

حضرت عبدالبها می فرمایند: از اعظم صفات کمالیه علم و دانایی است. پس باید شب و روز بکوشید و سعی بلیغ مبذول دارید و آرام نگیرید تا از جمیع علوم و فنون نصیب موفور یابید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.