لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28807

زاویه سوم (۳) – دموکراسی و نقش فرد ق۱

183

افراد در دموکراسی چه نقشی دارند؟ آیا نقش افراد به دادن رأی خلاصه می‌شود؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.