لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28736

جواهر وجود (۳۹) – عزت وبزرگواری

173

ما انسان ها عزیز و محترم هستیم. کارشناس برنامه می گویند چه کنیم تا فرزندانمان مقام حقیقی خود را درک کرده و خود را حقیر نشمارند تا مورد احترام همه واقع شوند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.