لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28656

سوال از من، جواب از مامان (۳۵) – حضرت بهاءالله ق۲

128

چرا حضرت بهاءالله که وزیرزاده بودند و ثروت بیکرانی به ایشان به ارث رسیده بود دل به دنیا نبسته و چهل سال تبعید و زندان و رنج را قبول فرمودند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.