لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28610

ما دوتا (۶۰) – مواسات

139

تهمینه: آرش می دونی در دیانت بهائی مساوات نیست، اما مواسات هست. اما خود این مواسات یعنی چی؟
آرش: خوب تو می دونی برای چی در دیانت بهائی مساوات نداریم و اصلا این مساوات جریانش چی بوده؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.