لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28587

سپهر سخن – ف۳ ق۷ – صلح

159

حضرت عبدالبها می فرمایند: امروز در عالم وجود امر مهمی اعظم از صلح ملل نه. زیرا سبب آسایش آفرینش است و راحت جمیع ملل و دول و سعادت هزاران از افراد بشر. چه امری ازاین اعظم تر؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.