لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28586

جواهر وجود (۳۸) – عدالت و دادگری

92

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم تا هر نظری را که دیگران می گویند بدون تحقیق نپذیرند و بتوانند قضاوت صحیح داشته باشند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.