لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28467

سپهر سخن – ف۳ ق۶ – بهائیان باید چگونه باشند؟

373

حضرت عبدالبها می فرمایند: اهل بها باید مظاهر عصمت کبری و عفت عظمی باشند. در نصوص الهیه مرقوم و مضمون آیه به فارسی چنین است که اگر ربات حجال به ابدع جمال بر ایشان بگذرد ابدا نظرشان به آن سمت نیفتد. مقصد این است که تنزیه و تقدیس از اعظم خصائص اهل بها است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.