لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28464

جواهر وجود (۳۷) – عبادت و پرستش

98

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم که عشق الهی درقلبشان پایدارباشد ودر همه حال به اوتوکل کنند واو را ناظر بر اعمال خود بدانند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.