جواهر وجود (۳۷) – عبادت و پرستش

20

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم که عشق الهی درقلبشان پایدارباشد ودر همه حال به اوتوکل کنند واو را ناظر بر اعمال خود بدانند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28464