لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28464

جواهر وجود (۳۷) – عبادت و پرستش

183

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم که عشق الهی درقلبشان پایدارباشد ودر همه حال به اوتوکل کنند واو را ناظر بر اعمال خود بدانند؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.