لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28397

فراسوی فرهنگ رقابت (۲۵) – نظرات پرفسور مایکل کارلبرگ

173

دیدگاه بهائیان درباره آینده جهان
آیا منطقی است که قدرت های بزرگ همگی خواهان صلح باشند؟
اعتقاد آقای کارلبرگ به آیین بهائی تا چه حد در تدوین کتاب فراسوی فرهنگ رقابت موثر بوده؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.