جواهر وجود (۳۵) – صداقت وراستی

19

فرزندانمان را چگونه تربیت کنیم که همیشه اعمال وکردار وگفتارشان بطور شجاعانه سر شار از حقیقت باشد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28181