کافه گپ – دیانت بهائی و حکومت

1

آیا دیانت بهائى، ادعاى حکومت دارد؟ از نظر دیانت بهائى، مفهوم عدم مداخله در امور سیاسى چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28152