لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28152

کافه گپ – دیانت بهائی و حکومت

255

آیا دیانت بهائى، ادعاى حکومت دارد؟ از نظر دیانت بهائى، مفهوم عدم مداخله در امور سیاسى چیست؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.