لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=28085

«موج مثبت (۳۴) – سند «بسوی رفاه عالم

126

سند «بسوی رفاه عالم» نشان دهنده تصویری از فرآیند مداوم اقدام و یادگیری جامعۀ بهائی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی و اقتصادی


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.